Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

           21.11.1983 tarih ve 18228 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari teşkilatı Hakkında 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35. maddesinde müşavirliğimizin görevleri açıklanmıştır. Buna göre; hukuk müşavirliğinin görevleri şunlardır:

A) Üniversitenin öğrencileri, diğer kişi ve kurumlarla olan anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarında adli ve idari mercilerde üniversitenin haklarını savunmak,

B) Üniversitenin tasarruflarının yürürlükteki kanunlara uygun olarak icrasında idareye yardımcı olmak,

C) Verilecek benzeri diğer görevleri yerine getirmektir.

            659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca da Birimimiz, Üniversitemizin personel, öğrenci, diğer kişi ve kurumlarla olan uyuşmazlıklarında, adli ve idari yargı mercileri önünde Üniversitemizi vekil sıfatıyla temsil ederek haklarını savunmak, Üniversitemiz idari tasarruflarının hukukun genel ilkeleri ile yürürlükteki mevzuata uygun olarak icra edilmesini sağlamak, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözümü konusunda mütalaa vermek ve hukuki konularda danışmanlık yapmakla görevli bir birimdir.

 


Başa Dön