Dış Kaynaklı Doküman Listesi

 

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ

 

SIRA NO

DOKÜMAN TÜRÜ

DOKÜMAN

ADI

YAYIN TARİHİ

REVİZYON

TARİHİ

TAKİP

YÖNTEMİ

KONTROL

PERİYODU

DOKÜMANA ULAŞIM YÖNTEMİ

1.

Kanun

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

6/11/1981

11.04.2014

İnternet

6 ay

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2547.pdf

2.

Kanun

YükseköğretimPersonel Kanunu

13.10.1983

-

İnternet

6 ay

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2914.pdf

3.

KHK

Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

21.11.1983

-

İnternet

6 ay

http://www.mevzuat.gov.tr/ MevzuatMetin/4.5.124.pdf

4.

Yönetmelik

Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

12.04.2014

 

İnternet

6 ay

http://mevzuat.basbakanlik. gov.tr/

5.

Yönetmelik

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

01.07.1996

 

İnternet

6 ay

http://www.mevzuat.gov.tr/

6.

Yönetmelik

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

31.07.2008

 

İnternet

6 ay

http://www.mevzuat.gov.tr/

7.

Yönetmelik

Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmelik

23.05.1997

 

İnternet

6 ay

http://www.mevzuat.gov.tr/

8.

Yönetmelik

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği

28.01.1982

 

İnternet

6 ay

http://www.mevzuat.gov.tr/

9.

Yönetmelik

Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği

18.02.1982

 

İnternet

6 ay

http://www.mevzuat.gov.tr/

10.

Yönetmelik

Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

07.11.1983

 

İnternet

6 ay

http://www.mevzuat.gov.tr/

11.

Yönetmelik

Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik

10.04.2002

 

İnternet

6 ay

http://www.mevzuat.gov.tr/

12.

Yönetmelik

Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği

21.08.1982

 

İnternet

6 ay

http://www.mevzuat.gov.tr/

13.

Yönetmelik

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Kurulların Oluşturulması ve Bilimsel Denetim Yönetmeliği

18.04.1986

 

İnternet

6 ay

http://www.mevzuat.gov.tr/

14.

Yönetmelik

Lisans Öğrenimlerini Tamamlayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik

18.03.1989

 

İnternet

6 ay

http://www.mevzuat.gov.tr/

15.

Yönetmelik

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

18.08.2012

 

İnternet

6 ay

http://www.mevzuat.gov.tr/

16.

Yönetmelik

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uygulanacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

04.12.2008

 

İnternet

6 ay

http://www.mevzuat.gov.tr/

17.

Yönetmelik

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği

26.04.2014

 

İnternet

6 ay

http://www.mevzuat.gov.tr/

18.

Yönetmelik

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

24.04.2010

 

İnternet

6 ay

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr

19.

Yönetmelik

Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

17.02.2006

 

İnternet

6 ay

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr

20.

Yönetmelik

Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşlarına Ait Sağlık Tesisleri Ve Üniversitelere Ait İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı Ve İşbirliği Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

03.05.2014

 

İnternet

6 ay

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/05/20140503-3.htm

21.

Yönetmelik

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 58. Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

05.07.1983

 

İnternet

6 ay

http://www.mevzuat.gov.tr

22.

Yönerge

Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi

 

 

İnternet

6 ay

http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/-/journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/18187

23.

KHK

Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname

 

02.11.2011

 

İnternet

6 ay

http://www.mevzuat.gov.tr

24.

KHK

Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname

 

02.11.2011

 

İnternet

6 ay

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/11/20111102M1-6.htm

 

 

 

 


Başa Dön