Birim Hakkında

 

GENEL BİLGİLER

 

      659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ile hukuk hizmetlerinin etkili, verimli ve usul ekonomisine uygun şekilde yerine getirilmesine ve bu hizmetlerin yürütülmesinde uygulama birliğinin sağlanmasına yönelik usul ve esaslar belirlenmiştir.

      124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 26. maddesine göre Hukuk Müşavirliği, Daire Başkanlıkları ile birlikte Üniversite idari teşkilatını oluşturan birimler arasında sayılmıştır.

      14.07.2010 tarihinde kabul edilen ve 21.07.2010 tarihinde Resmi Gazete ’de yayınlanan Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Ek 128. Maddesi hükmü uyarınca kurulmuş olan Üniversitemizde hukuk hizmetleri, Hukuk Müşavirliğimiz tarafından yürütülmektedir.

A-Misyon Vizyon

     Misyon

       Üniversitemizin misyonu;  “İnsanlığın refahını arttırmayı ve belirlediği temalar altındaki sorunları çözmeyi önceleyen araştırmalar yapmak, sonuçlarını uygulamaya dönüştürmek; girişimci, kendini sürekli geliştiren, hak ve sorumluluklarının bilincinde, meslekî ve akademik alanda yetkin bireyler yetiştirmek ve bilgi birikimini toplumun hizmetine sunmaktır”.

 

       Hukuk Müşavirliğinin misyonu;  Üniversitemizin adli ve idari tüm merciler önünde en iyi şekilde temsilini sağlamak, haklarını kişi ve kurumlara karşı en iyi şekilde savunmak ve  tasarruflarının hukukun üstünlüğü ve adalet ilkesi çerçevesinde yerine getirilmesine yardımcı olmaktır.

 

      Vizyon

        Üniversitemizin vizyonu “Bilgiyi üreten, kullanan, paylaşan ve temalarla farklılaşan öncü bir üniversite olmaktır”.

 

        Hukuk Müşavirliğinin vizyonu, Üniversitemizin her tür tasarrufunda hukukun üstünlüğü ve adalet ilkesinin uygulandığı, yerinde ve zamanında alınan hukuki tedbirlerle uyuşmazlıkların en aza indirildiği bir kurum olmasını sağlamak, hukuki uyuşmazlıkları dava aşamasına gelmeden çözümlemek ve dava aşamasında kazanılacak dava sayısını artırmaktır.

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

           21.11.1983 tarih ve 18228 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari teşkilatı Hakkında 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35. maddesinde müşavirliğimizin görevleri açıklanmıştır. Buna göre; hukuk müşavirliğinin görevleri şunlardır:

A) Üniversitenin öğrencileri, diğer kişi ve kurumlarla olan anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarında adli ve idari mercilerde üniversitenin haklarını savunmak,

B) Üniversitenin tasarruflarının yürürlükteki kanunlara uygun olarak icrasında idareye yardımcı olmak,

C) Verilecek benzeri diğer görevleri yerine getirmektir.

            659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca da Birimimiz, Üniversitemizin personel, öğrenci, diğer kişi ve kurumlarla olan uyuşmazlıklarında, adli ve idari yargı mercileri önünde Üniversitemizi vekil sıfatıyla temsil ederek haklarını savunmak, Üniversitemiz idari tasarruflarının hukukun genel ilkeleri ile yürürlükteki mevzuata uygun olarak icra edilmesini sağlamak, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözümü konusunda mütalaa vermek ve hukuki konularda danışmanlık yapmakla görevli bir birimdir.

Hukuk Müşavirinin Yetki, Görev ve Sorumlulukları

 1. Üniversitenin tasarruflarının, yürürlükteki mevzuata uygun olarak icrasında idareye yardımcı olmak,  amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmalarını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak, 
 2. Anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözümü konusunda mütalaa vermek,
 3. Üniversitenin taraf olduğu adli ve idari davalarda, iç ve dış tahkim yargılamasında, icra işlemlerinde ve yargıya intikal eden diğer her türlü hukuki uyuşmazlıklarda idareyi temsil etmek, her türlü adli ve idari davalar ile icra takiplerini ve tahkim konularını mahkeme, hakem ve icra dairelerinin nezdinde takip etmek ve sonuçlandırmak,
 4. Kurum adına ihtarname, ihbarname düzenlemek, adli ve idari yargı mercileri ile icra daireleri ve noterlerden Kuruma yapılacak tebligatların hukuki gereklerini yapmak,
 5. Rektörlük ve Genel Sekreterlik makamlarının istediği konularda hukuki görüş bildirmek,
 6. Rektörlük makamının talimatı üzerine idari ve akademik personel ile öğrenciler hakkında açılan (Toplu ve süreklilik arz eden öğrenci olaylarında Rektörlükçe açılan) disiplin ve ceza soruşturmalarının yazışmalarını yapmak, diğer birimlerce yapılan disiplin ve ceza soruşturmalarının hukuka uygunluğunu denetlemek,
 7. Rektörlük ve Genel Sekreterlik makamının talebi üzerine anlaşmalar, vekaletnameler, ihbarnameler, protokol ve sözleşmeler düzenlemek veya ilgili birimlerce düzenlenmiş olan ve görüş istenenler hakkında hukuki mütalaa hazırlamak, 
 8. İdare hizmetleriyle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan mevzuat taslaklarını, idare birimleri tarafından hazırlanan mevzuat taslaklarını, idare ile üçüncü kişiler arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin işleri inceleyip hukuki mütalaasını bildirmek,
 9. İdarece hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilecek dava ve icra takipleri ve tahkim ile ilgili işlemleri koordine etmek, izlemek ve denetlemek,
 10. Birim personeli arasında iş ve görev dağılımını yapmak, koordine etmek, izlemek ve denetlemek,
 11. Kurum arabuluculuk komisyonu üyeliği görevini yürütmek,
 12. Hukuki uyuşmazlık değerlendirme komisyonu üyeliği görevini yürütmek,
 13. Eğitim Komisyonu’nda danışmanlık görevi yürütmek,
 14. Kanun, tüzük, yönetmelik ve sair mevzuatı takip etmek,
 15. Birimin performans göstergeleri ve gerçekleştirme raporunu, kamu hizmet envanterini, bütçesini, gelişme planı, stratejik plan, faaliyet raporlarını imzalamak,
 16. Birimin harcama yetkililiği görevini yürütmek,
 17. Etik Kurul üyeliği görevini yürütmek.

Avukatın Yetki, Görev ve Sorumlulukları

 1. Üniversitenin taraf olduğu, her türlü adli ve idari davalar ile icra takiplerini ve tahkim konularını mahkeme, hakem ve icra dairelerinin nezdinde takip etmek ve sonuçlandırmak,
 2. Kanun, tüzük, yönetmelik ve sair mevzuatı incelemek ve değişiklikleri takip etmek, mevzuatların güncel halini Kamu Mevzuatı Sistemine(KMS) işlemek ve kaydını tutmak,
 3. Kurum adına ihtarname, ihbarname düzenlemek, adli ve idari yargı mercileri ile icra daireleri ve noterlerden kuruma yapılacak tebligatları tebellüğ etmek, bunlara cevap vermek, hukuki gereklerini yapmak,
 4. Hukuk Müşaviri tarafından kendisine tevdi olunan dava, icra takibi ile sair takip ve işlerle ilgili hukuki ve idari işlemleri yapmak, Hukuk Müşavirliğinden görüş istenen hususlarda mütalaa hazırlamak,
 5. Rektörlük ve Genel Sekreterlik makamlarının talimatı üzerine idari ve akademik personel ile öğrenciler hakkında açılan (Toplu ve süreklilik arz eden öğrenci olaylarında Rektörlükçe açılan), Hukuk Müşaviri tarafından kendisine tevdi olunan, disiplin ve ceza soruşturmalarının yazışmalarını yapmak,
 6. Şartnameler, anlaşmalar, vekaletnameler, ihbarnameler, kefaletnameler, sözleşmeler düzenlemek veya ilgili daire ve şubelerince düzenlenenler hakkında hukuki mütalaaları hazırlamak, 
 7. Hukuk Müşaviri tarafından kendisine tevdi olunan idare hizmetleriyle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan mevzuat taslaklarını, idare birimleri tarafından hazırlanan mevzuat taslakları ve idare ile üçüncü kişiler arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin işleri inceleyip hukuki mütalaa hazırlamak,
 8. Birimin performans göstergeleri ve gerçekleştirme raporunu, kamu hizmet envanterini, bütçesini, gelişme planı, stratejik plan, faaliyet raporlarının hazırlanmasının takip ve kontrolünü yapmak,
 9. Birimin gerçekleştirme görevlisi hizmetini yapmak,
 10. Görevlendirildiği komisyon ve kurul çalışmalarına Hukuk Müşavirliğini temsilen katılmak,
 11. Hukuk Müşavirinin bulunmadığı yer ve zamanlarda, Hukuk Müşavirine vekalet etmek,
 12. Hukuk Müşaviri tarafından kendisine verilen diğer görevleri yapmak. 

Büro Personelinin Yetki, Görev ve Sorumlulukları

 1. Üniversitemiz avukatlarının hazırladığı ve Üniversitemizin taraf olduğu adli davalar, idari davalar ve icra takipleri ile ilgili yazışmaları ve diğer idari yazışmaları yapmak,
 2. Hukuk Müşavirliğine gelen her türlü evrakı ve tebligatı teslim almak varsa evveliyatını tespit ederek Hukuk Müşavirine ve avukata  iletmek,
 3. Gelen ve giden evrakların kayıtlarını tutmak, giden evrakın gelen defterindeki kaydını kapatarak gönderilmesini sağlamak, her ayın ilk haftasında, gelen evrak defterinde kaydı kapatılmayan evrakın listesini hazırlamak, evrakların düzenli olarak dosyalanmasını yapmak,
 4. Hukuk Müşaviri ve avukatların talimatı üzerine adli ve idari mercilerde yerine getirilmesi istenilen işleri yapmak, gerekli masrafları makbuz karşılığında yatırmak ve sonucundan bilgi vermek, 
 5. Rektörlük ve Genel Sekreterlik makamlarının talimatı üzerine idari ve akademik personel ile öğrenciler hakkında açılan (Toplu ve süreklilik arzeden öğrenci olaylarında Rektörlükçe açılan) disiplin soruşturmalarında yeminli katiplik yapmak, soruşturmaların yazışmalarını yapmak, bilgisayar ortamında kaydedilmesi, düzenli olarak dosyalanmasını ve arşivlenmesini sağlamak,
 6. Duruşma günlerini takip ederek, dava dosyalarını duruşmaya girecek avukata teslim etmek,
 7. Kurum arşivine gidecek dosyaları hazırlayarak teslim etmek,
 8. Dava ve takipleri, dava takip defterine, karar defterine ve fihriste işlemek, bilgisayar ortamına kaydetmek ve yeni davalara dosya açmak,
 9. Hukuki Uyuşmazlık Komisyonunun sekretarya hizmetlerini yürütmek,
 10. Birimin yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak,
 11. Hukuk Müşavirliğinin kurum dışına gidecek evraklarının posta işlemlerini yapmak ve gönderilmek üzere evrak kayıt posta sorumlusuna teslim etmek,
 12. Hukuk Müşavirliğine adli mercilerden gelmiş ve kanuni süresi bulunan bütün evrakların takibini yapmak ve süresinden önce ilgili dosya ile birlikte birim amirine sunmak.
 13. Hukuk Müşaviri ve avukatlar tarafından kendisine verilen diğer görevleri yapmak,
 14. Taşınır kayıt kontrol yetkilisi olarak görev yapmak, birimin demirbaş, kırtasiye, malzeme eksiklerini belirlemek ve ilgili birimden almak, 
 15.  Hukuk Müşavirliğinin Harcama Yetkilisi Mutemetliğini yaparak ihtiyaç doğrultusunda avans çekmek ve süresi içinde yapılan masraflara ait belgeler ile çekilen avansın kapamasını yapmak.
 16. Birimin Kalite Yönetim Sistemi dökümanlarını hazırlamak,
 17. Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurulu sekreteryasını yürütmek, 
 18. Hukuk Müşaviri ve Avukatlar tarafından kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

 

 

2-Örgüt Yapısı

    Hukuk Müşavirliği, hiyerarşik olarak Rektörlük ve Genel Sekreterliğe bağlı olarak görev yapmaktadır. Birim olarak Hukuk Müşavirliği, Hukuk Müşaviri başkanlığında avukatlık bürosu ve yazı işleri bürosu olarak yapılanmaktadır.

     

 


Başa Dön