Birim Hakkında

Misyon

Hukuk Müşavirliğinin misyonu, Üniversitemizin adli ve idari tüm merciler önünde en iyi şekilde temsilini sağlamak, haklarını kişi ve kurumlara karşı en iyi şekilde savunmak ve  tasarruflarının hukukun üstünlüğü ve adalet ilkesi çerçevesinde yerine getirilmesine yardımcı olmaktır.

 

Vizyon

Hukuk Müşavirliğinin vizyonu, Üniversitemizin her türlü hukuki tasarrufunda hukukun üstünlüğü ve adalet ilkesinin uygulandığı , yerinde ve zamanında alınan hukuki tedbirlerle uyuşmazlıkların en aza indirildiği bir üniversite olmasını sağlamaktır.

 

Hukuk Müşavirliği Örgüt Yapısı

Görev Tanımları

 

Hukuk Müşavirinin Yetki, Görev ve Sorumlulukları

1) Üniversitenin tasarruflarının, yürürlükteki mevzuata uygun olarak icrasında idareye yardımcı olmak,  amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmalarını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak, 

2) Anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözümü konusunda mütalaa vermek,

3) Üniversitenin taraf olduğu adli ve idari davalarda, iç ve dış tahkim yargılamasında, icra işlemlerinde ve yargıya intikal eden diğer her türlü hukuki uyuşmazlıklarda idareyi temsil etmek,

4) Rektörlük ve Genel Sekreterlik makamlarının istediği konularda hukuki görüş bildirmek,

5) Birim personeli arasında iş ve görev dağılımını yapmak, koordine etmek, izlemek ve denetlemek,

6) Disiplin ve ceza soruşturmalarının mevzuata uygunluğunu denetlemek,

7) İdare hizmetleriyle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan mevzuat taslaklarını, idare birimleri tarafından hazırlanan mevzuat taslakları ile düzenlenecek her türlü sözleşme ve şartname taslaklarını, idare ile üçüncü kişiler arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin işleri inceleyip hukuki mütalaasını bildirmek,

8) İdarece hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilecek dava ve icra takipleri ve tahkim ile ilgili işlemleri koordine etmek, izlemek ve denetlemek,

9) Kanun, tüzük, yönetmelik ve sair mevzuatı incelemek ve değişiklikleri takip etmek.

 

Avukatın Yetki, Görev ve Sorumlulukları

1) Üniversitemizin taraf olduğu her türlü adli ve idari davalar ile icra takiplerini ve tahkim konularını mahkeme, hakem ve icra dairelerinin nezdinde takip etmek ve sonuçlandırmak,

2) Kanun, tüzük, yönetmelik ve sair mevzuatı incelemek ve değişiklikleri takip etmek,

3) Kurum adına ihtarname, ihbarname düzenlemek, adli ve idari yargı mercileri ile icra daireleri ve noterlerden Kuruma yapılacak tebligatları tebellüğ etmek, bunlara cevap vermek, hukuki gereklerini yapmak

4) İdari ve akademik personel ile öğrenciler hakkında açılan disiplin soruşturmalarına ilişkin yazışmaları hazırlamak, diğer birimlerce yapılan disiplin soruşturmalarının hukuka uygunluğunu denetlemek,

5) Hukuk Müşaviri tarafından kendilerine tevdi olunan dava, icra takibi ile sair takip ve işlerle ilgili hukuki işlem ve idari muameleleri yapmak, Hukuk Müşavirliğinden görüş istenilen hususlarda mütalaa hazırlamak,

6) Hukuk Müşavirinin bulunmadığı yer ve zamanlarda, Hukuk Müşavirine vekalet etmek,

7) Görevlendirildiği özel komisyon çalışmalarına Hukuk Müşavirliğini temsilen katılmak,

8) Şartnameler, anlaşmalar, vekaletnameler, ihbarnameler, kefaletnameler, sözleşmeler düzenlemek veya ilgili daire ve şubelerince düzenlenenler hakkında hukuki mütalaaları hazırlamak, 

9) Hukuk Müşaviri tarafından kendisine verilen diğer görevleri yapmak. 

 

Büro Personelinin Yetki, Görev ve Sorumlulukları

1)Üniversitemiz avukatlarının hazırladığı ve Üniversitemizin taraf olduğu adli, idari davalar ve icra takipleri ile ilgili yazışmaları ve diğer idari yazışmaları yapmak,

2)Hukuk Müşavirliğine gelen her türlü evrakı ve tebligatı teslim almak, kaydını yapmak, varsa evveliyatını tespit ederek Hukuk Müşavirine ve avukata iletmek,

3)Hukuk Müşaviri ve Avukatların talimatı üzerine adli ve idari mercilerde yerine getirilmesi istenilen işleri yapmak, gerekli masrafları makbuz karşılığında yatırmak ve sonucundan bilgi vermek,

4) Rektörlük ve Genel Sekreterlik makamlarının talimatı üzerine idari ve akademik personel ile öğrenciler hakkında açılan (Toplu ve süreklilik arzeden öğrenci olaylarında Rektörlükçe açılan) disiplin soruşturmalarının yazışmalarını yapmak, bilgisayar ortamında kaydedilmesini, düzenli olarak dosyalanmasını ve arşivlenmesini sağlamak,

5)Birimin tahakkuk işlemlerini yapmak,

6)Duruşma günlerini takip ederek, dava dosyalarını duruşmaya girecek avukata teslim etmek,

7)Gelen ve giden evrakların kayıtlarını defter ve bilgisayar ortamında tutmak, giden evrakın gelen defterindeki kaydını kapatarak gönderilmesini sağlamak, her ayın ilk haftasında, gelen evrak defterinde kaydı kapatılmayan evrakın listesini hazırlamak, evrakların düzenli olarak dosyalanmasını yapmak,

8)Kurum arşivine gidecek dosyaları hazırlayarak teslim etmek,

9)Dava ve takipleri, dava takip defterine, karar defterine ve fihriste işlemek, bilgisayar ortamına kaydetmek,

10)Hukuki Uyuşmazlık Komisyonunun sekretarya hizmetlerini yürütmek,

11)Birimin yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak,

12)Taşınır kayıt kontrol yetkilisi olarak görev yapmak, birimin demirbaş, kırtasiye, malzeme eksiklerini belirlemek ve ilgili birimden almak,   

13)Hukuk Müşaviri ve Avukatlar tarafından kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

 

 

 

 


Başa Dön